Zoeken
  • ihooijmans

Update

For English see below

Beste ouder(s)/ verzorger(s), We zijn nu bijna 5 weken onderweg met onderwijs op afstand. Onze complimenten voor hoe u hier als ouder mee omgaat. Bedankt ook voor uw reactie op onze vraag naar uw ervaringen en verwachtingen, en uw bereidheid een blog te schrijven voor onze www.covid19-dsv-delft.info website. Een blog van uw kind(eren) is natuurlijk ook leuk! Deze mag u sturen naar i.hooijmans@dsv-delft.nl. Uit de reactie kwam naar naar voren dat u over het algemeen de inzet van leerkrachten erg waardeert. U zou graag nog wel zien dat er meer contactmomenten zijn, meer live instructies en persoonlijke feedback voor de leerlingen op gemaakt werk. Wij zullen uw verwachtingen meenemen in de uitwerking van onze ambitie.  In de meivakantie geven we geen werk mee voor leerlingen. We hebben wel een aantal leuke links voor u / uw kind samengesteld om mee aan de slag te gaan tijdens de vakantie. Deze treft u in de bijlage (MSI). We hopen dat uw gezin tot rust kan komen en een moment kan genieten van de afwezigheid van schoolse verplichtingen.  Op 21 april zal de regering nadere mededelingen doen over de Corona-maatregelen met betrekking tot de scholen. Er zijn daarbij 3 denkbare scenario's: 1. We gaan open (zeer onwaarschijnlijk). 2. We gaan open met speciale maatregelen. 3. We blijven nog een aantal weken online onderwijs geven. Voor scenario 2 hebben wij een plan gemaakt om in shifts te werken. De nadere uitwerking zullen wij u na 21 april meedelen. Aanvullende maatregelen die zijn genomen: Handdoeken zijn vervangen voor papieren handdoekjes; er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie; iedere dag worden de tafels gereinigd; handvatten en sanitair worden dagelijks gereinigd.  Wij wensen u een gezonde en rustgevende vakantie toe. Met vriendelijke groet, Jan Punt en Isolde Hooijmans Dear parent(s)/ guardian(s), We are now almost 5 weeks on our way with 'distance education'. Our compliments on how you, as a parent, are dealing with this. We appreciate your respons to our request for experiences and expectations, and your willingness to write a blog for our www.covid19-dsv-delft.info website. A blog from your child(ren) would of course also be really appreciated. You can send this to i.hooijmans@dsv-delft.nl The response showed that in general you appreciate the commitment of teachers. You would like to see that there are more contact moments, more live instruction and personal feedback for students on work. We will include your expectations in our ambition.  During the May holidays we do not provide work for students. We have put together a number of links for you/your child for some fun activities during the holiday. You will find this in the appendix (MSI). We hope that your family can relax and enjoy the absence of school obligations for a moment. On April 21, the government will make further announcements regarding the Corona measures in schools. There are 3 conceivable scenarios: 1. We are open (highly unlikely). 2. We are open with special measures. 3. We will continue to provide 'distance education' for several more weeks. For scenario 2 we have made a plan to work in shifts. We will inform you after the 21 of April. Additional measures taken: Towels have been replaced with paper towels; adequate ventilation is provided; the tables are cleaned every day; handles and sanitary are cleaned daily. We wish you a healthy and restful holiday. Kind regards, Jan Punt and Isolde Hooijmans

0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging