Zoeken
  • DSV

Vragen & Antwoorden

for English click: https://www.covid19-dsv-delft.info/post/q-a-s


Vragen & antwoorden over het sluiten van de Delftsche Schoolvereeniging en het Uilenest naar aanleiding van het Covid-19 virus per 16 maart


Nieuwe vragen worden bovenaan toegevoegd en genummerd


Voor vragen en antwoorden vanuit de rijksoverheid over scholen en het Covid-19 virus zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs
1.Hoe kan ik mijn kind een zinvolle dagbesteding bieden?

Het is belangrijk om samen met de kinderen een dagindeling te maken waarin verschillende kernvakken aan bod komen en waarin schermtijd wordt afgewisseld met andere activiteiten.


Gratis Lezen

  • Lees een boek. Zo lang de bibliotheek (nog) open is, kun je boeken lenen. Alle kinderen in Nederland kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Daarmee hebben ze toegang tot www.onlinebibliotheek.nl met heel veel e-books voor kinderen.

  • Karaoke Lezen via www.Yoleo.nl : luisteren met ondertitels. Ideaal voor kinderen die lezen lastig vinden bijvoorbeeld bij dyslexie en beginnend lezers.

  • Luister een boek. Download de app van de luisterbieb heel veel titels voor alle leeftijden (ook voor peuters en kleuters). Met een gratis bibliotheekabonnement kun je onbeperkt lezen.

  • Voor de jongsten zijn er ook gratis voorleesfilmpjes via https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html

Oefenen met lesstof

De DSV biedt diverse online middelen. Momenteel bereiden wij voor dat alle accountgegevens voor de kinderen beschikbaar worden gesteld:

  • Ambrasoft account

  • Junior Einstein (al in gebruik in de bovenbouw)

  • Squla (gratis account via school - gratis te gebruiken tijdens schooltijden)


Verantwoorde filmpjes


2. Gaat de peuteropvang van het Uilenest door?

Nee. Voor het Uilenest gelden dezelfde afwegingen als voor de school.


3. Hoe meld ik me aan voor noodopvang?

http://bit.ly/dsv-noodopvang


4. Wat houdt de noodopvang in?

De school heeft een wettelijke en maatschappelijke plicht om opvang te bieden. De opvang van 8.45 uur –15 uur is voor ouders, die geen eigen opvang kunnen voorzien. De capaciteit is beperkt. We vragen ieders solidariteit om daar alleen gebruik van te maken als het niet anders kan. Mocht de situatie in de komende week wijzigen zullen we de ouders die van de opvang gebruik maken hiervan op de hoogte stellen. We wegen continu de risico’s voor kinderen, teamleden en ouders af op basis van de beschikbare informatie.

Ziek ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


'Alleen als beide ouders cruciale beroepen hebben, mogen kinderen naar opvanglocaties worden gebracht. Het is de bedoeling dat mensen hun kinderen thuis opvangen, nu de scholen en kinderdagverblijven dichtgaan, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport desgevraagd weten.'


5. Ik maak normaal gebruik van de voorschoolse opvang (VSO), de buitenschoolse opvang (BSO), gaat deze door?

Nee. We volgen het beleid van de DSV.


6. Waarom gaat de school niet al vanaf woensdag 17 maart volledig onderwijs op afstand geven?

De leerkrachten hebben afgelopen week lesgegeven en gaan maandag en dinsdag omschakelen. Vanaf woensdag gaan ze oefenen met het werken met onderwijs op afstand. Ze moeten tijd krijgen om de lessen goed voor te bereiden en te leren over hoe je onderwijs op afstand handig kunt inrichten.


7. Hoe kom ik aan leermiddelen?

Er wordt een rooster ingesteld zodat de kinderen of hun ouders op school de boeken, werkboeken en schriften kunnen ophalen. Dit zal op dinsdag 17 maart plaatsvinden. Hierover volgt later meer gedetailleerde communicatie.


8. Waarom krijgen de kinderen niet gewoon vrij?

We vinden het belangrijk om kinderen zo veel mogelijk de vertrouwde structuur te bieden en we willen kwalitatief hoogstaand onderwijs blijven bieden in deze buitengewone tijden. Het verzorgen van onderwijs is tevens onze wettelijke verplichting.


9. Welke digitale middelen heb ik nodig om het onderwijs te kunnen volgen?

We streven naar een mix van fysiek en digitale leermiddelen. De meeste online tools kunnen ook vanaf een telefoon, tablet en desktop-of laptopcomputer worden gevolgd waarvoor een actieve internetverbinding nodig is. Hierover volgt later meer gedetailleerde informatie.


10. Hoe lang zal onderwijs op afstand worden gegeven?

Vooralsnog is gepland tot en met 6 april onderwijs op afstand te geven. Gezien de dynamiek van het virus en de maatschappelijke gevolgen zal een mogelijke verlenging van onderwijs op afstand worden afgewogen, in lijn met het standpunt van de overheid.


11. Geldt onderwijs op afstand ook voor groepen 1/ 2?

Voor groepen 1/2 geldt dat er in het algemeen meer ‘spelenderwijs’ geleerd wordt en er in veel mindere mate sprake is van het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Er wordt naar gestreefd om een aantal digitale leermiddelen beschikbaar te stellen. De leerkrachten zullen ook suggesties voor opdrachten maken die thuis uitgevoerd kunnen worden. Hierover volgt later meer informatie.


12. Hoe werkt onderwijs op afstand?

Laten we vooropstellen dat het geven van onderwijs op afstand voor de DSV volledig nieuw is. Het uitgangspunt is dat we ernaar streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het huidige lesprogramma van de groepen zonder dat de kinderen fysiek op school hoeven te zijn. Daarbij wordt gedacht aan het geven van taken, het gebruik van de bestaande boeken en digitale leermiddelen. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om instructie op afstand te geven.


13. Er staan voor volgende week oudergesprekken gepland, gaan die nog door?

De geplande oudergesprekken zullen in ieder geval met een week worden uitgesteld. Waarschijnlijk zullen ze telefonisch worden gedaan. U ontvangt hierover nader bericht. We vinden het belangrijk om ons op dit moment volledig te concentreren op de overschakeling naar onderwijs op afstand.


14. Gaat het groep 8 kamp door?

Helaas niet. Dezelfde overwegingen die spelen voor het sluiten van de school, gelden ook voor het schoolkamp. We vinden het heel belangrijk om een alternatief te vinden zodat de kinderen op een mooie wijze afscheid kunnen nemen van groep 8. De ouders en kinderen van groep 8 ontvangen hierover een bericht.


15. Is het volgen van onderwijs op afstand verplicht?

De verwachting is dat alle leerlingen waarvoor onderwijs op afstand beschikbaar gesteld wordt, hierin participeren. Indien dit tot moeilijkheden lijdt vragen we uw contact op te nemen met de school, zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken.


16. Moet ik mijn kind ook bij onderwijs op afstand ziekmelden?

Ja, we willen graag op de hoogte blijven van het welzijn van de leerlingen, zodat de leerkracht daar rekening mee kan houden. De melding kan via de gebruikelijke kanalen gedaan worden. In deze context geldt dat een kind ziek is als het niet kan deelnemen aan onderwijs op afstand door gezondheidsklachten.0 keer bekeken

015 - 2120628

Koningsplein 83, 2611 XG, Delft

©2020 Delftsche Schoolvereeniging